Fastighetsrätt

Fastighetsrätten är ett brett område. Maison Advokatbyrå kan hjälpa er med allehanda frågor, exempelvis för det fall att extern part önskar dra ledning över bostadsrättsföreningens mark eller om sommarstugeområdet vill bilda en samfällighetsförening. Vid nybyggnation och ombyggnation uppstår ofta frågor i samband med handläggning av plan- och bygglovsärenden. Kontakta gärna Maison Advokatbyrå så hjälper vi er.


Fastighetsbildningar, plan- och bygglovsärenden 

 • Fastighetsbildning
 • Detaljplaneärenden
 • Bygg- och rivningslov
 • Servitut
 • Marklov
 • Bildande av gemensamhetsanläggning eller samfällighetsförening
 • Exploateringsavtal
 • Ledningsrätt

 Arrenderätt

 • Upprättande av arrendeavtal
 • Tolkning av befintligt arrendeavtal
 • Besittningsskyddsfrågor
 • Uppsägning av arrendeavtal
 • Villkorstvister
 • Förlängningstvister
 • Skadeståndsrättsliga frågor

 Allmän nyttjanderätt

 • Upprättande och analys av avtal
 • Uppsägningar och avhysningar

  Servitut

 • Rådgivning och biträde kring bildande/upphörande av servitut

 Tomträtt

 • Rådgivning
 • Analys av tomrättsavtal
 • Avtalsändring och prövning av tomrättsavtal i allmän domstol
Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra din användarupplevelse. Genom att fortsätta använda webbplatsen samtycker du till att cookies används. Mer information. Ok!